Geloofsbasis

Onze Geloofsbasis
GELOOFSBASIS VAN ONZE GEMEENTE
De gemeente aanvaardt als haar grondslag, de Bijbel, te weten alle canonieke boeken, als het geïnspireerde, gezaghebbende Woord van God.
Daarom gelooft en belijdt zij:  er is één God, oneindig volmaakt, van eeuwigheid bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest; Jezus Christus is waarachtig God en mens.
Hij is geboren uit de maagd Maria en verwekt door de Heilige Geest.
Hij stierf aan het kruis als de Rechtvaardige voor de onrechtvaardige.
Degenen, die in Hem als plaatsvervangend offer geloven, worden allen gerechtvaardigd op grond van Zijn vergoten bloed.
Hij verrees uit de dood naar de Schriften. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader als de Grote Hogepriester.
Hij zal wederkomen om Zijn koninkrijk van gerechtigheid en vrede op aarde te stichten.
De Heilige Geest is een goddelijke Persoon, gezonden om in de gelovigen te wonen, hen te leiden, te onderwijzen en kracht te geven.
Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en van oordeel.

Het Oude en Nieuwe Testament, onfeilbaar in hun oorspronkelijke vorm, zijn woordelijk geïnspireerd door God en een volledige openbaring van Zijn wil ten opzichte van de verlossing van de mens.
Zij vormen tezamen de goddelijke en enige regel voor geloof en geestelijk leven van de gelovige.
De mens was oorspronkelijk geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God; hij viel echter door ongehoorzaamheid, waardoor hij zichzelf zowel tot de lichamelijke als tot de geestelijke dood veroordeelde.
Alle mensen worden geboren met een zondige natuur, waardoor ze gescheiden zijn van het leven van God en kunnen alleen gered worden door het verzoenend werk van Jezus Christus.
Het toekomstige deel van de gelovige is de opstanding ten leven, in eeuwige heerlijkheid en tegenwoordigheid van God, dat van de ongelovige de opstanding ten oordeel en een voor eeuwig gescheiden zijn van God.
Door Jezus Christus is er verlossing voor alle mensen; degenen die zich bekeren en geloven in Hem, worden wedergeboren door de Heilige Geest en ontvangen de gave van het eeuwige leven en worden kinderen van God.
Het is de wil van God dat iedere gelovige met de Heilige Geest vervuld wordt en door Hem geheel geheiligd, dat hij zich afscheidt van de zonde en de wereld en zich geheel toewijdt aan de wil van God, daarvoor kracht ontvangend voor een heilig leven en vruchtbare dienst.

1