ANBI

ANBI status

A) Algemene gegevens;
Kerkgenootschap Bijbelgemeente Venlo
Sint Sebastianusstraat 2
5935 AX STEYL
Telnr. 077-3820949

Websiteadres: www.bijbelgemeente.nl
Emailadres: info@bijbelgemeente.nl

kvk-nummer: 54549884 .
RSIN: 805044954

B) Geloofsgrondslag:
De Bijbelgemeente Venlo leeft uit de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot hen gekomen is. De leden belijden, in gehoorzaamheid van de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeenten en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

C) Bestuurssamenstelling:
Het beheer over het kerkgenootschap volgens nader in het huishoudelijk reglement vast te stellen regels wordt uitgevoerd door het kader. Over de wijze waarop het beheer heeft plaatsgevonden is het kader verantwoording schuldig aan de ledenvergadering. Eveneens is het kader ervoor verantwoordelijk dat de door de ledenvergadering genomen besluiten worden uitgevoerd. Verder omvatten de taken van het kader onder meer de leiding van de algemene zaken en het beheer van de gelden en eigendommen van het kerkgenootschap. Het kader bestaat momenteel uit 5 leden.

D) Beleidsplan:
Het beleid van de Bijbelgemeente Venlo bestaat uit het realiseren van de onder punt F genoemde doelstelling van het kerkgenootschap.

E) Beloningsbeleid:
Bij de Bijbelgemeente Venlo krijgt één kaderlid een vergoeding voor zijn werkzaamheden i.v.m. de hoeveelheid werk. De overige kaderleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

F) Doelstelling van de Bijbelgemeente Venlo:
a.De gezamenlijke verheerlijking van God
b.De geestelijke opvoeding van de gemeente tot geestelijke volwassenheid opdat de gemeente wordt toegerust tot dienstbetoon
c.De wederzijdse zorg voor elkaar
d.Ongelovigen op te roepen zich te verzoenen met God om zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven

G) Verslag van de activiteiten in 2021

-Samenkomsten op zondag.
-Aparte samenkomsten op de zondag voor kinderen
-Deelnamen aan conferentie
-Doopdienst gehouden.
-Met de jeugd schoendozen gemaakt voor aktie4kids van de Stichting de
Samaritaan.
-Uitnodigingen uitgedeeld voor de Paas en Kerstdienst.

H) Financiële verantwoording:

Beknopt overzicht van voorgenomen bestedingen met toelichting daarop.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit.
De kaderleden en overige vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting, in het overzicht financiële verantwoording, is dit cijfermatig in beeld gebracht.

ANBI gegevens BGV 2021

0