Blogs

Vrede op aarde

Het ‘Ere zij God’ is tijdens de Kerstdagen het lied dat in tal van kerken en gemeenten wordt gezongen. Het komt van de engelen in Lukas 2:14. Of de engelen gezongen hebben weten we niet, maar de boodschap van de engelen was overweldigend:

‘Ere zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’.

In 1916 nam Johannes de Heer het lied ‘Ere zij God’ op in een zangbundel voor het huisgezin en later in kerkelijke zangbundels en de bundel ‘Enige Gezangen’ die in de Hervormde en Gereformeerde kerken in gebruik was. ‘Ere zij God’ werd daardoor hét lied dat met Kerst werd gezongen. We leggen nu de nadruk op ‘vrede op aarde’. Als we om ons heen kijken, is er van vrede op aarde niets te merken; toen niet en ook nu niet. We horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Mensen die zich als beesten gedragen en elkaar afslachten. Hebben de engelen in Efrata’s velden zich dan vergist? Geenszins, want zij kenden de profetie over dit Kind: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst’ (Jes. 9:5). Jezus is de Vredevorst, en de heerschappij rust op Zijn schouder. Bij zijn eerste komst op aarde hebben de mensen Hem verworpen en gekruisigd, maar bij Zijn tweede komst zal Hij Zich niet als een lam naar de slachtbank laten leiden. God heeft weliswaar een welbehagen in mensen, maar Hij laat zich door hen niet bespotten. Hij die in hemel woont, lacht over de koningen en de vorsten van de aarde. Zij menen het tegen de Almachtige te kunnen opnemen. Hij heeft Zijn Koning gezalfd over Sion, Zijn heilige berg. Spoedig zal de Heer Jezus een eind maken aan al het geweld en onrecht in deze wereld. Bij Zijn komst zal Hij allen die zich tegen Hem keren verpletteren met een ijzeren scepter. Nu is het nog de dag van de genade, maar hier komt heel spoedig een eind aan. Psalm 2 eindigt met Gods oproep:
Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen’.
Pas met de komst van de Vredevorst, zal ook vrede op aarde komen. En nu de Kerstboodschap: Als we straks weer het ‘Ere zij God’ met elkaar zingen, vraag u dan af: ‘Is Jezus de Vredevorst in mijn huis, kerk of gemeente?’ Zo niet, zing dan een toontje lager!

1